ADTS verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring legt ADTS uit welke (persoons)gegevens zij verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden zij dat doet.

TOEPASSELIJKHEID

Deze verklaring ziet op de gegevensverwerking van de ADTS Groep B.V. en de dochtervennootschappen ADTS B.V., ADTS ICT B.V. en ADTS Projects B.V., allen gevestigd te Capelle aan den IJssel en kantoorhoudende te (2908 XA) Capelle aan den IJssel aan de Filosofentuin 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de nummers: 24481873, 24246944, 24421517, 52680266 (“ADTS”).

NIEUWSBRIEF

ADTS verstuurt per kwartaal een nieuwsbrief, waarmee geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden van ADTS diensten en producten, bedrijfsactiviteiten en service. E-mailadressen worden automatisch toegevoegd aan de daarvoor bestaande verzendlijst. Iedere nieuwsbrief van ADTS bevat een goedwerkende afmeldlink, zodat u zich eenvoudig weer kunt uitschrijven.


VERWERKING

ADTS verwerkt de door haar klanten en/of relaties en hun werknemers verstrekte persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek en gebruik van de website van ADTS. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over de door ADTS gebruikte cookies.

De Persoonsgegevens die door ADTS kunnen worden verzameld zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, betalingsgegevens, KvK-nummers, BTW nummer, (afgeleide) financiële data en beroep/functie.

Gegevens worden verzameld bij het aangaan van een klantrelatie, het abonneren op de nieuwsbrief, het invullen van het online contactformulier, contact met onze servicedesk en het opvragen van informatie. ADTS behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.


DOEL

ADTS gebruikt de verzamelde gegevens van haar klanten en/of relaties voor:

  • het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van klantcontact;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • marketingdoeleinden (denk aan het verzenden van reclame-uitingen, nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe producten en diensten van ADTS);
  • het verbeteren van haar dienstverlening;
  • het innen van vorderingen (inclusief het uit handen geven van vorderingen aan een incassobureau);
  • het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten;
  • het behandelen van geschillen;
  • intern beheer en administratie, en
  • het doen uitvoeren van een accountantscontrole.


BEWAARTERMIJN

ADTS bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden.


BEVEILIGINGSMAATREGELEN

ADTS heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die ADTS verwerkt.


UW RECHTEN

Wanneer ADTS uw Persoonsgegevens verwerkt, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van uw Persoonsgegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om uw gegevens over te dragen.

Indien u ADTS toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het verzenden van een nieuwsbiref, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor vragen of klachten over bovengenoemde rechten of het privacybeleid van ADTS kunt u te allen tijde contact opnemen via info@adts.nl of 010 – 310 1300.


DERDEN

De Persoonsgegevens worden door ADTS niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming, tenzij ADTS daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.


LINKS

Op de website van ADTS treft u mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. ADTS kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacybeleid van de betreffende organisaties te raadplegen.


WIJZIGINGEN

ADTS behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om geregeld via deze website de privacyverklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Versie: juni 2018

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Zijn er vragen, opmerkingen of klachten over de privacy op onze website? Mail deze dan naar info@adts.nl. Vermeld daarbij je naam en andere contactgegevens. Je krijgt binnen 2 werkdagen een reactie van ons.