Afgelopen week zijn Tea Knezevic, Ioana Bronwasser en Arabela Marquez Garcia van ADTS Consultancy bij het gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum uitgenodigd voor een bezoek en rondleiding.

Misschien kan je het je nog herinneren, de twee grote overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 die Limburg lieten schrikken. Dit was de eerste keer na 1926 dat het water zó hoog stond. De schade was zowel ergonomisch als economisch zeer groot. In 1996 werden tijdelijke maatregelen genomen om de veiligheid van het gebied te verbeteren: de Oude Maasarm werd afgesloten en verschillende nooddijken werden op diverse plekken aangelegd. Maar die tijdelijke oplossing komt ook tot zijn einde en voor de veiligheid van het gebied moet het gebied opnieuw onder armen worden genomen.

“Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum beschermt niet alleen tegen hoogwater, maar zorgt er ook voor dat dit gebied toekomstbesteding wordt. Een ontwikkeling die ik als gedeputeerde zeer toejuich.’’ – Hubert Mackus, gedeputeerde groen, landbouw, infra, rail en monumenten, Provincie Limburg”

Vanuit die gedachte is Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum eind 2016 in uitvoering gegaan. Op die manier komt er een definitieve oplossing voor de hoogwaterbescherming en de waterstandsdaling. De doelstellingen die behaald dienen te worden zijn:

1. Hoogwaterbescherming
2. Waterstandsdaling
3. Ontwikkelen natuur en landschap
4. Ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen
5. Vergroten van de leefbaarheid in Wanssum

 

Om deze doelen te bereiken moeten nooddijken aangelegd worden, maar ook bruggen en waterkeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: de klassieke dijk, steilranddijk, hoge gronddijk en de harde waterkering. Daarnaast moeten alle oude nooddijken vervangen worden zodat dit een definitieve oplossing kan bieden. De Oude nooddijken worden verhoogd en vernieuwd en er zullen nieuw wegen, doorgangen, fietstunnels en rotondes aangelegd moeten worden. Voordat deze ontwikkelingen plaats kunnen vinden, vindt er eerst een voorbereiding plaats.

Voorbereidingen en risico’s

Denk aan alle niet gesprongen explosieven en archeologie die gevonden kunnen worden tijdens het graven en uitvoeren van de werkzaamheden. Dit zijn risico’s die vooraf al in zicht hadden kunnen zijn: Risicomanagement en System Engineering zijn hier uitstekende middelen voor.

Bij een grootschalig project zoals deze, waarbij de ruimtes van omwonenden van belang zijn voor het project, is het ontzettend belangrijk dat zijn betrokken worden en op de hoogte zijn van de werkzaamheden, veranderingen, beslissingen etc. Voor het verloop van het project is het zeer belangrijk dat het omgevingsmanagement goed is geregeld, een project breng je tenslotte samen tot stand. Al met al is gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum één van de grootste projecten van Provincie Limburg. Wij willen Roel van Swam, Contractmanager van het project Ooijen-Wanssum bedanken voor zijn uitnodiging en de uitgebreide rondleiding.

Voor meer informatie: www.ooijen-wanssum.nl